DISCLAIMER

Tatami behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Tatami staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Informatie, met inbegrip van eventuele vergissingen of fouten in gegevens, op de website binden Tatami niet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en foto’s) berusten bij Tatami en/of bij de desbetreffende licentiegever van Tatami.

De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Tatami en van desbetreffende licentiegever te allen tijde te respecteren.

AANSPRAKELIJKHEID

Tatami garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tatami wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Tatami is niet aansprakelijk indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website staan links naar andere (web)sites, zoals social media (web)sites. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat Tatami geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Deze (web)sites staan niet onder controle van Tatami en Tatami verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Tatami in. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

Legal and privacy policy
©2021